Jste zde: Home O nás Veřejné zakázky Uncategorised Veřejná zakázka ze dne 3.5.2010

Veřejná zakázka ze dne 3.5.2010

Název zakázky: Vybudování SW části Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství

ID Formuláře: 17976
Evidenční číslo zakázky: 60044656
Evidenční číslo formuláře: 6004465602001
Datum uveřejnění ve VVZ: 03.05.2010
Datum odeslání do TED: 03.05.2010
Typ: Řádný

Oznámení o zakázce
Úřední název : Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o.
Poštovní adresa : Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Obec : Praha
PSČ : 113 59
Stát : CZ
Kontaktní místo : Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
K rukám : Mgr. Michael Münster
Tel. : +420 596 242 183
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fax : +420 596 242 303
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : www.cmu.cz
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
Druh veřejného zadavatele : Veřejnoprávní instituce
Zdravotnictví : Ano
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů : Ne
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem : Vybudování SW části Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění : Služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění : území ČR
Kategorie služeb č. : Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby
Kód NUTS : CZ0
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je především vývoj a dodávka informačního systému zajišťujícího výměnu elektronických dokumentů pro oblast dávek v nemoci a mateřství na národní i mezinárodní úrovni (dále také jen jako Systém, systém nebo informační systém), konkrétně pak dodání služeb a práv (licencí) zadavateli, zajišťujících pro zadavatele jakožto garanta a provozovatele vybudování softwarové části tzv. Access Point, tj. přístupového místa pro zajištění výměny standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (při a po přechodu z listinné komunikace na komunikaci elektronickou) na národní i mezinárodní úrovni. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Vybudování Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.
Hlavní předmět : 48810000-9
Další předměty : 72222000-7
Hlavní slovník : 72000000-5
Hlavní slovník : 72224100-2
Hlavní slovník : 72263000-6
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) : Ano
Rozdělení zakázky na části : Ne
Budou přijímány varianty : Ne
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní) : Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání služeb a práv (licencí) zadavateli, zajišťujících úplné a řádné užívání Systému, a to: A) Dodávka Systému, B) Dodávka licence, C) Implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému, D) Zaškolení, E) Servisní služby a IT podpora. Tato veřejná zakázka nezahrnuje dodávku HW, tj. zejména serverové infrastruktury, komunikační infrastruktury (počítačové sítě LAN a WAN, s-TESTA) a dodávky koncových stanic uživatelů, včetně souvisejících servisních služeb předmětného HW. Tím není dotčena stanovená povinnost uchazeče specifikovat doporučené hardwarové požadavky nutné pro provoz Systému. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH : 22230000,00
Měna : CZK
Opce : Ne
Doba trvání v měsících : 79
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní) : Zadavatel nepožaduje složení jistoty uchazečem ve smyslu ust. § 67 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují : Veškeré platby budou probíhat výhradně v české měně a ve formě bezhotovostního převodu, a to po řádném ukončení příslušné části předmětu plnění, za podmínek a ve lhůtách stanovených v zadávací dokumentaci. Cena plnění nebo její část bude fakturována daňovým dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty. Daňové doklady (faktury) na poměrnou část ceny plnění budou vystaveny za podmínek a ve lhůtách stanovených v zadávací dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám : Ne
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) - j) ZVZ prokáže uchazeč způsobem stanoveným v ust. §53 odst. 2 ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ prokáže uchazeč způsobem stanoveným v ust. § 54 písm. a) a písm. b) ZVZ. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle ust. § 55 ZVZ prokáže uchazeč dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením pojistné smlouvy, příp. prohlášení nebo potvrzení pojišťovny či příslušného pojišťovacího makléře na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, z nichž bude patrná výše pojistné částky nebo pojistný limit pro tento druh pojištění a výše spoluúčasti dodavatele, a to ve formě kopie, a dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) ZVZ předložením účetních závěrek za předcházející 3 ukončená účetní období, včetně zpráv auditora, jsou-li zákonem pro daného uchazeče vyžadovány, ze kterých je zřejmý celkový obrat uchazeče dosažný v předcházejících 3 ukončených účetních obdobích, a to ve formě kopie; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) : Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže: a) existenci platného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s výší pojistného plnění ve výši minimálně 10 miliónů Kč a s výší spoluúčasti uchazeče maximálně 10% pojistného plnění, a b) dosažený celkový obrat uchazeče zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předcházejících 3 ukončených účetních obdobích činil minimálně 40 miliónů Kč bez DPH v součtu, a zároveň, že v každém ze sledovaných účetních období činil dosažený celkový obrat uchazeče minimálně 10 miliónů Kč bez DPH ročně. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ prokáže uchazeč dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předložením seznamu referenčních zakázek (významných služeb) s ohledem na předmět veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, dále dle ust. § 56 odst. 4 ZVZ předložením certifikátu systému řízení jakosti, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, ve formě kopie; zadavatel uzná rovněž rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti, a dále dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ předložením čestného prohlášení uchazeče se seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, a předložením dokladů o dosaženém vzdělání příslušného zaměření, ve formě kopie, a o získání příslušného mezinárodně uznávaného certifikátu, ve formě kopie, a profesního životopisu každého technika [při prokazování techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, musí uchazeč splnit také příslušná omezení, stanovená v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce]. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) : Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže, že: a) v posledních 3 účetních obdobích realizoval min. 3 různé významné služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jejichž předmětem byla kompletní dodávka (příp. podpora a rozvoj) rozsáhlého IS a služeb ICT s tím souvisejících, přičemž hodnota každé služby činila min. 5 mil. Kč bez DPH, a součet hodnot alespoň 2 z 3 služeb realizovaných dodavatelem v průběhu posledních 3 účetních obdobích činil min. 20 mil. Kč bez DPH, dále b) předloží certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2000 pro návrh, vývoj, implementaci a systémovou integraci IS, a dále c) předloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění VZ, a to i) Vedení projektu: Projektový manažer a Architekt/analytik řešení, ii) Technický tým: Specialista – technolog IT a Specialista pro rozhraní na externí IS a Specialista pro bezpečnost, a iii) Podpůrný tým: Školící expert. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k VZ.
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi : Ne
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby : Ano
IV.1.1) Druh řízení : Otevřené
Nejnižší nabídková cena : Ne
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu) : Ano
Kritéria 1 : Nabídková cena bez DPH
Váha 1 : 55
Kritéria 2 : Kvalita provedení celkového řešení Systému
Váha 2 : 35
Kritéria 3 : Parametry nabízených servisních služeb a IT podpory
Váha 3 : 10
Bude použita elektronická dražba : Ne
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky : Ne
Datum : 09/06/2010
Čas : 14:00
Dokumentace za úplatu : Ne
Datum : 21/06/2010
Čas : 14:00
CS : Ano
nebo dnech : 90
Datum : 22/06/2010
Čas : 10:00
(je-li to relevantní) Místo : Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, číslo místnosti bude upřesněno.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní) : Ano
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek : Jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost,příp. předložit plnou moc k jednání za uchazeče. Další osoby a podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokum. k VZ.
Jde o opakovanou zakázku : Ne
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie : Ne
Další informace : Další informace a podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je volně zpřístupněna na webové stránce zadavatele www.cmu.cz/verejnazakazka.
Úřední název : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa : tř. Kpt. Jaroše 7
Obec : Brno
PSČ : 604 55
Stát : CZ
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. : +420 542 167 811
Internetová adresa (URL) : www.compet.cz
Fax : +420 542 167 115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání : Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Datum odeslání tohoto oznámení : 29/04/2010
Oznámení se týká veřejné zakázky : Ano

ID Formuláře: 162456
Evidenční číslo zakázky: 60044656
Evidenční číslo formuláře: 6004465651001
Datum uveřejnění ve VVZ: 15.10.2010
Datum odeslání do TED: 15.10.2010
Typ: Řádný

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh
Název : Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o.
Adresa : Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Obec : Praha
PSČ : 113 59
Stát : CZ
Kontaktní údaje : Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
Telefon : +420 596 242 183
K rukám : Mgr. Michael Münster
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fax : +420 596 242 303
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : www.cmu.cz
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti : Veřejnoprávní instituce
Zdravotnictví : Ano
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných zadavatelů : Ne
4.1) Toto zrušení se týká : Služby
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem : Vybudování SW části Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh : Předmětem veřejné zakázky je především vývoj a dodávka informačního systému zajišťujícího výměnu elektronických dokumentů pro oblast dávek v nemoci a mateřství na národní i mezinárodní úrovni, konkrétně pak dodání služeb a práv (licencí) zadavateli, zajišťujících pro zadavatele jakožto garanta a provozovatele vybudování softwarové části tzv. Access Point, tj. přístupového místa pro zajištění výměny standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (při a po přechodu z listinné komunikace na komunikaci elektronickou) na národní i mezinárodní úrovni. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Vybudování Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.
Hlavní předmět : 48810000-9
Další předměty : 72222000-7
Hlavní slovník : 72000000-5
Hlavní slovník : 72224100-2
Hlavní slovník : 72263000-6
5.1) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky : Otevřené
6.1) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna ve VVZ pod evidenčním č. : 60044656
dne : 03/05/2010
6.2) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č. : 2010/S 87- 130443
dne : 05/05/2010
6.3) Veřejná zakázka je rozdělena na části : Ne
6.4) Jde o : Ano
6.5) Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona) : Zadavatel na základě ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, zrušil zadávací řízení ve věci předmětné veřejné zakázky z důvodu nedostatku finančních prostředků, nezbytných pro úhradu předmětu plnění veřejné zakázky, v rozpočtu zadavatele. Neposkytnutí finančních prostředků na úhradu předmětu plnění veřejné zakázky nebylo možné zadavatelem v době zahájení zadávacího řízení předpokládat či předvídat. Jelikož se tedy v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, došlo ze strany zadavatele ke zrušení zadávací řízení ve věci předmětné veřejné zakázky.
7) Datum odeslání tohoto formuláře : 11/10/2010

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i