Jste zde: Home Pro zdravotnická zařízení Postup pro lékárny

Postup pro lékárny

 • Cizímu pojištěnci ze státu EU, EHP, Švýcarska nebo smluvního státu, kterému byl v rámci ošetření českým zdravotnickým zařízením předepsán léčivý přípravek, bude léčivý přípravek uhrazen českou zdravotní pojišťovnou do výše dané českými právními předpisy.
 • Léčivý přípravek je cizímu pojištěnci vydán za stejných podmínek jako českému pojištěnci. Zejména musí zaplatit stejnou částku spoluúčasti, jako by musel zaplatit český pojištěnec. Pokud jde o léčivý přípravek, hrazený z českého veřejného zdravotního pojištění, obrací se lékárna se žádostí o úhradu tohoto léčivého přípravku v rozsahu daném českými právními předpisy na zdravotní pojišťovnu uvedenou v té části lékařského předpisu, kam se uvádí kód zdravotní pojišťovny.
 • K převzetí nákladů českou zdravotní pojišťovnou může dojít pouze v tom případě, že se cizí pojištěnec v lékárně prokáže lékařským předpisem vydaným českým zdravotnickým zařízením

Spolu s předpisem se musí prokázat také:

 1. Potvrzením o registraci, nebo žlutým Průkazem pojištěnce EU pobývajícího /bydlícího v ČR (v případech, kdy je v ČR již registrován českou ZP a má přiděleno české číslo pojištěnce), nebo
 2. Potvrzením o nároku vyplněným v části A i B, případně originálem nebo kopií některého ze zahraničních nárokových dokladů (Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení dočasně nahrazující průkaz).
 • Pokud má cizí pojištěnec Potvrzení o registraci, nebo žlutý Průkaz pojištěnce EU pobývajícího /bydlícího v ČR, je žádost o úhradu nákladů předkládána elektronicky české zdravotní pojišťovně pomocí desetimístného zvláštního čísla uvedeného na receptu.
 • Pokud cizí pojištěnec předloží Potvrzení o nároku vyplněné v části A i B  nebo kopii některého z dokladů (Evropský průkaz zdravotního pojištění, Potvrzení dočasně nahrazující průkaz), lékárna si tuto kopii nebo Potvrzení o nároku ponechá. Pro účely vypořádání nákladů s českou zdravotní pojišťovnou předá (zašle) tyto dokumenty spolu s předpisem té české zdravotní pojišťovně, na níž se obrátila se žádostí o úhradu.
 • Pokud cizí pojištěnec předloží spolu s předpisem pouze originál zahraničního nárokového dokladu (Evropský průkaz zdravotního pojištění, nebo Potvrzení dočasně nahrazující průkaz), lékárna jej ofotí a předá spolu s vyúčtováním a předpisem české zdravotní pojišťovně, na níž se obrátila se žádostí o úhradu.
 • V případě, že cizí pojištěnec nepředloží jeden z výše uvedených dokladů, bude po něm vyžadována platba v hotovosti, přičemž tato cena bude odpovídat ceně běžné v českém systému

Upozornění:

 • V případě, že je lékárně předložen předpis, vydaný lékařem jakéhokoliv jiného státu (včetně států EU), je za vydaný lék vždy vyžadována přímá úhrada. To platí i v případě, že byl lék v jiném státě předepsán českému pojištěnci.
 • Samotné vydání léku na základě předpisu, vystaveného v jiném státě EU, nelze odmítnout s odvoláním na skutečnost, že byl předepsán v zahraničí. Pokud neexistují vážné pochybnosti o pravosti a obsahu zahraničního předpisu a oprávnění jeho vystavitele, měl by být lék vydán.
 • Pokud by pro vydání léku existovala na území ČR omezení (např. z hlediska vydávaného maximálního množství), měla by být tato omezení uplatněna i na tyto případy.  

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i