Zákonné pojištění vs. komerční pojištění

Pojištěnec českého systému veřejného zdravotního pojištění by měl pro pobyt v zahraničí zvážit uzavření soukromého komerčního pojištění léčebných výloh.

Uzavření této pojistky je téměř nezbytné, pokud jde o vycestování do třetích států (tedy států mimo EU, EHP, Švýcarsko či smluvní státy).

Uzavření komerčního pojištění léčebných výloh by však mělo být zváženo i v případě, že jde o pobyt ve státě EU, EHP, Švýcarsku, nebo ve smluvním státě, kde má český pojištěnec ze zákona nárok na stejné zacházení jako místní pojištěnci veřejného systému i tomu odpovídající úhradu nákladů. 

Přestože neexistuje žádný typ pojištění nebo jejich kombinace, které by mohlo stoprocentně vyloučit, že občan neponese nějakou část nákladů na případné léčení sám, platí, že více pojištění = větší jistota.

Pro rozhodnutí o sjednání soukromého smluvního pojištění je vhodné seznámit se s níže uvedeným srovnáním výhod a nevýhod nároku garantovaného ze zákona (resp. z evropských nařízení, nebo mezinárodní smlouvy) a plnění ze soukromého komerčního pojištění:

Nevýhody nároku z evropského nařízení nebo mezinárodní smlouvy oproti nároku z komerční pojistky

 • nárok nekryje náklady na spoluúčast,
 • nárok nekryje náklady na převoz do ČR před ukončením léčení,
 • nárok nekryje náklady na převoz ostatků,
 • při potřebě ošetření nelze využít možnosti asistenční služby.

Přestože nejde o nevýhodu ve srovnání se soukromou pojistnou smlouvou, je třeba pro úplnost konstatovat, že při ošetření v zdravotnickém zařízení, kde není péče hrazena místním systémem veřejného zdravotního pojištění, není možné výpomocné převzetí nákladů místní pojišťovnou (možná je ovšem dodatečná refundace do české ceny),

Výhody nároku z evropského nařízení nebo mezinárodní smlouvy oproti nároku z komerční pojistky

 • za vystavení Evropského průkazu zdravotního pojištění, nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího EHIC se nic neplatí,
 • nárok není omezen maximální finanční částkou nákladů na zdravotní péči,
 • nárok není omezen na nemoci, které se vyskytnou u osoby poprvé až při pobytu v jiném státě (kryje i chronicky nemocné nebo péči v těhotenství, porod a následnou péči),
 • lékaři v jednotlivých státech jsou na rozdíl od komerční pojistky povinni nárok z nařízení uznávat a přistupovat k pacientovi jako k místnímu pojištěnci
 • nárok lze ve většině států uplatnit i v případě, že k úrazu došlo při vysokohorské turistice, sportu nebo jiné rizikové činnosti,
 • nárok lze uplatnit i dodatečně.
 • nárok není omezen časově, tzn. že trvá po celou dobu pojistného vztahu u české zdravotní pojišťovny

  Jak vyplývá z výše uvedeného srovnání, rozdíl mezi soukromým komerčním pojištěním a nárokem ze zákona (resp. z evropských nařízení a mezinárodních smluv) spočívá v rozsahu krytí pojistných událostí a v poskytovaných službách

  Pro rozhodnutí o sjednání soukromého pojištění je proto vhodné zejména posoudit podmínky, platící v cíli mé cesty pro pojištěnce veřejného systému.
Jaká je zde dostupnost veřejných zdravotnických zařízení?
Jaká je zde výše spoluúčasti?

  Dále pak zvážit, nakolik je pro mne v případě náhlého onemocnění důležitá existence asistenční služby v mém jazyce a zda jsem ochoten v případě nemocničního léčení podstoupit celý proces na území druhého státu, nebo chci zajistit co nejrychlejší převoz do ČR.

  Nároky z různých typů cestovního připojištění se mohou lišit. Proto je nutné si při jeho sjednávání pozorně přečíst smluvní podmínky a ujistit se, že kryjí potenciální zvláštní rizika vašeho pobytu v zahraničí (např. úrazy při sportu). Je třeba počítat s tím, že žádná běžná komerční pojistka zpravidla nepokryje zdravotní problém, který existoval již před vycestováním, nebo zdravotní problém, který vznikl v důsledku rizikového jednání (alkohol apod.).

Pokud je pojištěnec pro cestu do zahraničí pojištěn i v rámci komerčního cestovního připojištění, měl by být ideálně v prvé řadě uplatněn jeho nárok z tohoto cestovního pojištění.

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i