Jste zde: Home Pro pojištěnce Práva a nároky v zahraničí Na co mám nárok, pokud ... jsem pracovník, bydlící v jiném členkém státě

Na co mám nárok, pokud jsem pracovník, bydlící v jiném členském státě EU

Na jaký rozsah péče mám nárok? 

Máte nárok na plnou péči podle předpisů státu bydliště i podle předpisů státu pojištění pracovníka.

Pokud jde ale o pendlera, tzn. pracovníka, který se nejméně jednou týdně vrací do státu bydliště a je pojištěn v Dánsku, Finsku, Chorvatsku, Irsku, Islandu, Norsku, Švédsku a ve Velké Británii, mají jeho rodinní příslušníci ve státě pojištění nárok pouze na lékařsky nezbytnou péči.
Posouzení, zda pracovník bydlí v jiném státě, je v kompetenci instituce v místě pojištění.

a) Pracuji v ČR a bydlím v jiném členském státě EU

Příklad 1
Polský pendler zaměstnaný v České republice a bydlící v Polsku má spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky nárok na plnou zdravotní péči v Polské republice i v České republice. Náklady nese česká pojišťovna. Posouzení, zda pracovník bydlí v Polsku,  je v kompetenci české zdravotní pojišťovny.

Postup
Pokud jste českým pojištěncem z titulu výkonu výdělečné činnosti na území České republiky a přitom bydlíte na území jiného státu, můžete požádat svou českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře S1 (dříve E106). Česká zdravotní pojišťovna posoudí, zda máte bydliště v jiném státě. Pokud ano, vystaví vám formulář S1 (dříve E106). Tento formulář předložte nositeli zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovně) v místě svého bydliště. Budete zde spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky zaregistrován. Česká zdravotní pojišťovna bude instituci, která vás registrovala, hradit náklady na plnou zdravotní péči poskytovanou v místě bydliště vám i vašim nezaopatřeným rodinným příslušníkům. Nárok na plnou zdravotní péči máte samozřejmě i v České republice. Můžete si tak spolu s rodinou vybrat, zda chcete být léčen ve státě bydliště nebo v České republice. Pokud vaši nezaopatření rodinní příslušníci spadají do některé kategorie osob, za něž je v České republice plátcem pojistného stát, nebudou muset sami do českého systému přispívat. Pro tento účel je nutné, abyste předložil české zdravotní pojišťovně doklady o jejich situaci z hlediska placení pojistného (například potvrzení o studiu u dítěte staršího 14 let). Pokud by byli podle českých předpisů považováni za osoby bez zdanitelných příjmů (samoplátce), budou muset hradit pojistné do českého systému sami, případně vaším prostřednictvím. Pokud se jakýmkoliv způsobem změní vaše situace nebo situace vašeho rodinného příslušníka, jste povinen bez prodlení informovat vaši českou zdravotní pojišťovnu. Jde typicky o skutečnost, že váš rodinný příslušník začal vykonávat výdělečnou činnost, že jste změnil stát bydliště, že jste začal vykonávat výdělečnou činnost i v jiném státě atd. V případě nesplnění oznamovací povinnosti můžete být vystaven postihu podle českých právních předpisů.

 

b) Pracuji v jiném členském státě EU a bydlím v ČR

Příklad 2
Čech zaměstnaný v Rakousku, ale nadále bydlící s rodinou v České republice, má spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky nárok na plnou péči v Rakousku i v ČR na účet rakouské nemocenské pokladny. Posouzení, zda pracovník bydlí nadále v ČR, je v kompetenci rakouské nemocenské pokladny.

Oznamovací povinnost
Pokud víte, že v nejbližší době začnete vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě EU, informujte o tom před vycestováním svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Odhlaste se z českého systému zdravotního pojištění od data zahájení výdělečné činnosti. Pokud jste již zahájil výdělečnou činnost v jiném státě EU, oznamte to neprodleně (do osmi dnů) své české zdravotní pojišťovně. Zároveň s odhlášením vraťte (zašlete) české zdravotní pojišťovně jí vystavený Evropský průkaz zdravotního pojištění. Informujte ji také, zda máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky. Nesplníte-li oznamovací povinnost, hrozí vám pokuta nebo povinnost uhradit případně vzniklou škodu.

Pojištění v jiném státě
Podmínky pro účast na zdravotním pojištění se liší stát od státu. V některých situacích nebudete pojištěn povinně ze zákona a budete mít pouze možnost dobrovolného pojištění soukromého. Bližší informace o podmínkách účasti ve veřejných systémech pojištění na stránkách EURES – v sekci Život a práce.
Při výkonu výdělečné činnosti pouze v jiném státě EU nemůžete být zároveň pojištěn ve veřejném systému v ČR. To platí i pro vaše nezaopatřené rodinné příslušníky. Účast v českém systému by byla možná jen za předpokladu, že vám byla udělena výjimka, nebo že jste vyslaným pracovníkem.

Nárok na zdravotní péči
Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář S1 nebo E106 (zajišťující nárok na plnou péči v ČR) svou zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. Posouzení, zda máte nadále bydliště v ČR je v kompetenci této instituce. Pokud usoudí, že nadále bydlíte v ČR, vystaví vám formulář S1 nebo E106. Formulář předložte té české zdravotní pojišťovně, u níž jste byl naposledy pojištěn. Pokud máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky, oznamte to této české zdravotní pojišťovně.
Jako doklad, který budete v České republice předkládat lékaři, obdržíte vy i vaši rodinní příslušníci od české zdravotní pojišťovny žlutý Průkaz pojištěnce Evropské unie bydlícího v ČR, nebo výjimečně Potvrzení o registraci.
Pokud vaše zahraniční pojišťovna neuzná bydliště v ČR, máte v ČR nárok pouze na nezbytnou zdravotní péči. Pro účely čerpání této péče při pobytu v ČR si musíte od své zahraniční pojišťovny (instituce) nechat vystavit Evropský průkaz zdravotního pojištění nebo Potvrzení, které jej dočasně nahrazuje. Pokud máte v ČR nezaopatřené rodinné příslušníky, požádejte svou zahraniční pojišťovnu alespoň o vystavení dokladu o nároku na plnou zdravotní péči těchto nezaopatřených rodinných příslušníků (S1 nebo E109). Tento doklad předložte české zdravotní pojišťovně, u níž jsou vaši rodinní příslušníci pojištěni. Rodinní příslušníci budou registrováni a u lékaře se budou prokazovat žlutým Průkazem pojištěnce Evropské unie bydlícího v České republice. Z hlediska nároků na zdravotní péči se na jejich situaci nic nezmění.

Placení pojistného rodinných příslušníků
Pokud manžel(ka), který(á) byl(a) výše uvedeným způsobem výpomocně registrován(a) v ČR jako cizí pojištěnec, doposud musel(a) v ČR hradit pojistné jako samoplátce, bude této povinnosti zproštěn(a). Podmínky hrazení pojistného se řídí předpisy státu pojištění. Zároveň upozorňujeme, že můžete uplatnit nárok na rodinné dávky poskytované ve státě vašeho pojištění.

Doložení rodinných vazeb
Pro doložení vašeho rodinného vztahu může být ve všech výše uvedených situacích týkajících se rodinných příslušníků českou zdravotní pojišťovnou vyžadováno předložení vašeho oddacího listu nebo rodného listu dítěte.

Návrat do českého systému
Pokud jste ukončil výdělečnou činnost v jiném státě EU nebo EHP a neberete z tohoto státu žádné dávky, odvozené z předchozí výdělečné činnosti, podléháte opět předpisům o zdravotním pojištění země bydliště, tedy České republiky. Je nezbytné, abyste tuto skutečnost neodkladně nahlásil své české zdravotní pojišťovně. Zároveň s tímto přihlášením doložte dobu výkonu výdělečné činnosti a účasti v systému pojištění jiného státu Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.
Dokládání výdělečné činnosti není většinou nutné v případě, že jste byl v České republice registrován na základě formuláře S1 nebo E106 nebo zde byli registrováni vaši nezaopatření rodinní příslušníci na základě formuláře S1 nebo E109. Pokud jste zde registrován nebyl, postačí jako doklad o výkonu výdělečné činnosti potvrzení pojišťovny, u níž jste byl z titulu výkonu práce pojištěn; pokud to není možné pak předložení dokladu o odvádění příspěvků do místního systému sociálního zabezpečení (daňový doklad, výplatní pásky apod.). Pokud uspokojivě doložíte výkon výdělečné činnosti v jiném státě EU nebo EHP, nemůže být po vás za toto období vyžadováno doplacení pojistného do českého systému zdravotního pojištění, a to i v případě, že jste v zahraničí pracoval kratší dobu než šest měsíců.

 

c) Jsem český pracovník, pojištěný v ČR, přestože fyzicky pracuji nebo bydlím v jiném státě EU, EHP či ve Švýcarsku
- typicky čeští diplomaté, dlouhodobě vyslaní pracovníci, pracovníci s výjimkou nebo ženy na mateřské (rodičovské) dovolené s trvajícím pracovním poměrem v ČR bydlící v jiném státě 

Příklad 3
Český diplomat, pobývající s rodinou v zemi vyslání po dobu delší než rok, má spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky v zemi vyslání i v ČR nárok na plnou zdravotní péči na účet české zdravotní pojišťovny.

Postup
Požádejte svou českou zdravotní pojišťovnu o vystavení formuláře S1 (dříve E106). Česká zdravotní pojišťovna posoudí, zda máte bydliště v jiném státě. Pokud ano, vystaví vám formulář S1 (dříve E106). Tento formulář předložte nositeli zdravotního pojištění (zdravotní pojišťovně) v místě svého bydliště. Budete zde spolu se svými nezaopatřenými rodinnými příslušníky zaregistrován. Česká zdravotní pojišťovna bude instituci, která vás registrovala, hradit náklady na plnou zdravotní péči poskytovanou v místě bydliště vám i vašim nezaopatřeným rodinným příslušníkům. Nárok na plnou zdravotní péči máte samozřejmě i v České republice.

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i