Kde mám být pojištěn?

ZÁKLADNÍ PRINCIPY

 1. Princip jednoho pojištění
V rámci států EU, EHP a Švýcarska platí princip jednoho pojištění. Pokud se tedy v rámci svého aktivního života pohybujete mezi státy EU, EHP a Švýcarska (například v jednom státě bydlíte a v druhém pracujete), měli byste vždy podléhat právním předpisům o sociálním zabezpečení (být pojištěni) pouze v jediném státě.

 2. Princip pojištění ve státě výkonu pracovní činnosti (lex loci laboris)
Pokud pracujete pouze na území jednoho státu, je státem pojištění vždy tento stát. Nehraje roli, kde bydlíte, kde má sídlo zaměstnavatel, nebo dle jakých předpisů je uzavřena pracovní smlouva. Prací se v tomto smyslu myslí zaměstnání, nebo samostatná výdělečná činnost.

3. Princip pojištění neaktivní osoby ve státě bydliště
Pokud nevykonáváte žádnou výdělečnou činnost, ani nepobíráte peněžité dávky, které by z předchozí činnosti vyplývaly (nemocenská, dávky v nezaměstnanosti, důchod), podléháte vždy předpisům o zdravotním a sociálním pojištění státu, na jehož území bydlíte.

Který stát je státem bydliště naleznete zde.

 

ZVLÁŠTNÍ PŘÍPADY

A. VÝKON ČINNOSTI VE VÍCE STÁTECH - Pravidla pro určení státu pojištění
Pokud pracujete ve dvou či více státech zároveň a v jednom z těchto států bydlíte, jste pojištěn ve státě bydliště, pokud zde vykonáváte alespoň 25% své činnosti.
U zaměstnání posuzován 25% podíl na pracovní době, nebo celkové výši příjmu. U samostatné výdělečné činnosti posuzován 25% podíl z obratu, pracovní doby, množství poskytovaných služeb a příjmu.

Pokud pracujete ve dvou či více státech zároveň a ani v jednom z těchto států nebydlíte, jste pojištěn ve státě, kde sídlí váš zaměstnavatel.
Pokud byste měl(a) zaměstnavatelů více a jejich sídla by byla ve dvou nebo více různých členských státech odlišných od státu bydliště, bude státem pojištění stát bydliště.    

Pokud podnikáte v jednom státě a zároveň jste zaměstnán v jiném státě EU, podléháte legislativě státu, kde vykonáváte zaměstnání.

Pokud podnikáte ve dvou nebo více členských státech, přičemž na území státu svého bydliště nevykonáváte podstatnou část své činnosti (25%), podléháte právním předpisům státu, na jehož území se nachází střed vaší podnikatelské činnosti.

O určení státu pojištění je třeba ve výše uvedených situacích požádat pověřenou instituci ve státě bydliště (v ČR Českou správu sociálního zabezpečení - více o postupu zde), která následně vystaví osvědčení A1.B. VÝJIMKY Z PRINCIPU POJIŠTĚNÍ VE STÁTĚ VÝKONU PRACOVNÍ ČINNOSTI
Vyslání zaměstnance
Pracovník, který je zaměstnavatelem vyslán do jiného státu, aby zde pro něj na dočasnou dobu vykonával určitou činnost (max. na dobu 2 let), zůstává pojištěn v původním státě. Pro tento účel mu musí být vystaveno osvědčení o vyslání A1.
Aby šlo o vyslání, musí být splněny i další podmínky:

 • Doba vyslání maximálně 24 měsíců
 • Zaměstnanec musí podléhat právním předpisům vysílajícího státu alespoň jeden měsíc.
 • Po celou dobu vyslání musí mezi vyslaným zaměstnancem a podnikem, který ho vysílá, zůstat zachován přímý vztah.
 • Podnik musí být ekonomicky aktivní ve vysílajícím státě (nestačí zde vykonávat čistě vnitřní řídící činnosti).
 • Nesmí jít o nahrazení dříve vyslaného zaměstnance
 • Minimální doba mezi dvěma vysláními zaměstnance alespoň dva měsíce


Vyslání OSVČ
Vyslat se může i osoba samostatně výdělečně činná. Podmínkou je v takovém případě udržení prostředků pro podnikání ve vysílajícím státě a omezená doba vyslání (max. 24 měsíců). Pro posouzení, zda byly udrženy prostředky pro podnikání ve vysílajícím státě, může být bráno v úvahu:

 • využívání kancelářských prostor;
 • platba daní;
 • registrace v profesních orgánech či obchodní komoře;
 • dispozice profesním průkazem;
 • přidělení čísla plátce DPH

I v případě OSVČ musí být vystaveno osvědčení o vyslání A1.

Výjimka udělená na žádost orgány obou dotčených států
Orgány dotčených členských států se mohou dohodnout na udělení výjimky z pravidel pro určení státu pojištění.
Pokud je výjimka udělena, platí jednotně pro všechny oblasti sociálního zabezpečení. To znamená, že není možné, aby byla osoba na základě výjimky důchodově pojištěna podle právních předpisů jednoho členského státu a nemocensky, popř. zdravotně, pojištěna podle právních předpisů druhého členského státu.

Udělení výjimky je možné za splnění následujících podmínek:

 • na základě společné žádosti zaměstnance a zaměstnavatele / žádosti OSVČ / žádosti neaktivní osoby;
 • členské státy, příslušné orgány obou členských států nebo subjekty těmito orgány určené vysloví s udělením výjimky souhlas;
 • výjimka musí být v zájmu dotyčné osoby nebo skupiny osob.

V případě udělení výjimky je osobě vystaveno osvědčení A1, které potvrzuje zachování příslušnosti k pojištění výjimkou určeného státu.

 Na udělení výjimky není právní nárok

 

C. Související pravidla

 • Hrazení posjitného - v případě práce ve vícero státech musíte platit pojistné ze všech příjmů, tzn. i z příjmu dosaženého v zahraničí, a to buď přímo, nebo prostřednictvím zaměstnavatele.
 • okud podléháte právním předpisům jiného státu, nemůžete být zároveň pojištěn v České republice. Příslušnost k právním předpisům jednoho státu se týká celé oblasti sociálního zabezpečení. Není možné, abyste byl například ze zákona zdravotně pojištěn v jednom a důchodově v druhém státě.
 • Spolu s vámi podléhají určeným právním předpisům z hlediska nároků na dávky i vaši nezaopatření rodinní příslušníci bez ohledu na to, v jakém státě bydlí. Ze systému státu, kde jste pojištěn, tak zpravidla mají nárok nejenom na zdravotní péči, ale například i na rodinné dávky.

 

POSTUPY ŘEŠENÍ PŘÍSLUŠNOSTI K PRÁVNÍM PŘEDPISŮM A POJIŠTĚNÍ:

Oznamovací povinnost
O změně své situace jste povinen informovat vaši zdravotní pojišťovnu. Jde typicky o skutečnost, že jste začal vykonávat výdělečnou činnost v jiném státě, že jste změnil bydliště, že se změnila situace vašeho rodinného příslušníka, který je registrován s vámi (např. začal v jiném státě pracovat), atd. V případě nesplnění oznamovací povinnosti můžete být vystaven postihu podle českých právních předpisů. Pokud za vás česká zdravotní pojišťovna uhradila péči v době, kdy jste měl podléhat předpisům jiného státu, může být po vás vyžadováno uhrazení takto vynaložených nákladů.


A. Řešení vyslání do jiného státu EU, EHP, či Švýcarska

Pokud máte být vyslán do jiného státu EU, EHP, či Švýcarska, požádejte o vystavení potvrzení A1.

O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:
Pro zaměstnance – Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (viz. web ČSSZ www.cssz.cz )
Pro OSVČ – Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (viz. web ČSSZ www.cssz.cz )
Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to:

 1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
 2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno),
 3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti.

Tiskopis žádosti společně s potřebnými přílohami podejte u místně příslušné správy sociálního zabezpečení a v případech, kdy není možné určit místní příslušnost, u jakékoli správy sociálního zabezpečení.

B. Řešení souběžné činnosti ve více státech

Pokud vykonáváte souběžnou činnost na území dvou nebo více členských států, požádejte o posouzení příslušnosti k právním předpisům u pověřené instituce ve státě bydliště, která Vám vystaví potvrzení A1.

Pokud je státem Vašeho bydliště ČR, podejte žádost u místně příslušné správy sociálního zabezpečení. O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:
Pro zaměstnance – Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (viz. web ČSSZ www.cssz.cz )
Pro OSVČ – Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (viz. web ČSSZ www.cssz.cz )

ČSSZ žádost posoudí a navrhne aplikovatelnou legislativu, o čemž informuje zahraniční orgány dotčených států. Pokud je státem, jehož předpisy mají být aplikovány ČR, vydá vám následně ČSSZ tiskopis A1.   

C. Řešení žádosti o výjimku z povinné účasti v systému určeného státu

Pokud z nějakého důvodu chcete zůstat pojištěn v České republice, i když byste měl být v souladu s výše uvedenými pravidly pojištěn v jiném státě, můžete požádat o výjimku. O výjimku se žádá na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, která žádost předá k posouzení příslušnému odboru na ústředí ČSSZ (Oddělení meritorní) a zprostředkovaně i Kancelář ZP.

O posouzení příslušnosti k právním předpisům a vystavení potvrzení A1 se žádá prostřednictvím vnitrostátního tiskopisu žádosti, tj.:
Pro zaměstnance – Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (viz. web ČSSZ www.cssz.cz )
Pro OSVČ – Žádost OSVČ o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení (viz. web ČSSZ www.cssz.cz )
Nedílnou součástí žádosti jsou její přílohy, a to:

 1. Ověřená kopie pracovní smlouvy/pracovních smluv, včetně všech jejich změn a dodatků (v případě zaměstnance),
 2. Ověřená kopie potvrzení o příslušnosti k právním předpisům (pokud bylo vystaveno),
 3. Ověřená kopie smluvních dokumentů, na základě kterých je zajištěna činnost v zahraničí, případně čestné prohlášení o této skutečnosti.
 4. Čestné prohlášení zahraničního zaměstnavatele (týká se pouze výjimek)

Pokud nebude ani jedna z institucí proti podání žádosti nic namítat, předá ji do dotčeného státu k posouzení.
V případě, že bude místní pověřený orgán souhlasit s vynětím z použití místních předpisů o sociálním a zdravotním pojištění, vystaví ČSSZ osobě osvědčení o zachování příslušnosti k českým právním předpisům A1.  

Pokud z nějakého důvodu chcete zůstat pojištěn v jiném státě, i když byste měl být v souladu s výše uvedenými pravidly pojištěn v České republice, můžete požádat o výjimku. O výjimku se žádá na pověřené instituci státu, kde chcete zůstat pojištěn. Pokud tato instituce nebude proti podání žádosti nic namítat, předá ji do ČR k posouzení. ČSSZ ve spolupráci s Kanceláří ZP posoudí, zda žádost obsahuje relevantní důvod pro případné udělení výjimky.

 

DALŠÍ INFORMACE A ODKAZY:

 • úprava určení státu pojištění je obsažena v článcích 11 až 16 nařízení Rady a EP č. 883/2004 a článcích 14 až 21 nařízení Rady a EP č. 987/2009
 • Další informace můžete získat na okresních správách, nebo přímo na ústředí ČSSZ:

Kontakt na odbor ústředí ČSSZ, řešící příslušnost k právním předpisům:

Česká správa sociálního zabezpečení
Oddělení meritorní (Odbor nemocenského pojištění zaměstnanců)
Křížová 25, 225 08, Praha 5,
tel. ústředna +420 257 061 111,
call centrum +420 257 062 860,
fax: +420 257 063 360,
e-podatelna : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 • Pokud vás zajímají podmínky účasti ve veřejných systémech zdravotního, důchodového a sociálního pojištění nebo možnosti přístupu na pracovní trhy jednotlivých států Evropské unie, doporučujeme vám internetové stránky EURES
 • Pokud se cítíte poškozen nesprávným postupem cizích institucí, můžete se obrátit na pracovníky českého centra systému SOLVIT, který na celoevropské úrovni pomáhá řešit problémy a stížnosti občanů. V případě jakýchkoliv problémů s institucemi, nebo poskytovateli zdravotní péče můžete též využít elektronické podatelny na našich stránkách www.kancelarzp.cz.

Kontakt na SOLVIT:

SOLVIT centrum pro ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu
Odbor komunitárního a mezinárodního práva
Politických vězňů 20, Praha 1, 112 49
Tel.: 224 221 701
Fax: 224 853 079
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

 

 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i