Slovníček pojmů

 • nezaopatřený rodinný příslušník – manžel (manželka) bez příjmu z vlastní výdělečné činnosti, nepobírá důchod, peněžitou pomoc v mateřství, dávky v nezaměstnanosti, nemocenské, ani není během rodičovské dovolené v pracovním poměru – a nezaopatřené dítě ve smyslu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
 • bydliště -  bydlištěm je v rámci evropského koordinačního práva myšleno místo (stát), kde má osoba těžiště svých pracovních, osobních nebo majetkových zájmů. Nemusí to tedy být vždy stát, kde je evidována k tzv. trvalému pobytu (obdobnou formální evidenci může mít osoba i ve vícero státech).

Pro posouzení těžiště zájmů je důležité např. trvání a kontinuita přítomnosti v dotčených státech, charakter a znaky všech vykonávaných činností (místo činnosti a stabilní povaha činnosti, trvání pracovní smlouvy – doba určitá? neurčitá?), rodinná situace a rodinné vazby (kde bydlí rodinní příslušníci?, kde chodí děti do školy?), výkon nevýdělečných aktivit (v jakém státě je členem zájmových organizací?), zdroj příjmů u studentů, bytová situace a její stálost (vlastní nemovitost? pronájem na dobu neurčitou?), stát daňové příslušnosti.

Nelze – li v případě sporu institucí dvou států určit stát bydliště z uvedených kritérií, je rozhodující záměr osoby, vyplývající ze všech okolností, zejména pak z důvodů, které ji vedly k přestěhování

 • EHP – Evropský hospodářský prostor (státy Norsko, Lichtenštejnsko a Island)
 • pracovník – osoba zaměstnaná i osoba samostatně výdělečně činná
 • spoluúčast – finanční částka, kterou musí pojištěnec za ošetření sám zaplatit a která mu nebude zdravotní pojišťovnou proplacena
 • lékařsky nezbytná zdravotní péče – péče, jejíž poskytnutí je nezbytné z lékařského hlediska. Péče musí být poskytována tak, aby se pacient nemusel vracet do země pojištění dříve, než zamýšlel. Nejde o péči, za níž pacient cíleně vycestoval.
 • plná zdravotní péče – stejná péče, na jakou mají nárok místní pojištěnci podle platných právních předpisů
 • plánovaná péče – péče, za kterou pacient cíleně vycestoval do jiného státu
 • nositel zdravotního pojištění v místě pobytu nebo bydliště – instituce, která v daném státě hradí náklady za zdravotní péči (může jít o pojišťovnu, ale i o státní instituci)
 • výdělečná činnost – činnost považovaná za zaměstnání nebo samostatně výdělečnou činnost předpisy o sociálním zabezpečení státu, kde se vykonává.
 • Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC) – modrý průkaz, který je vydáván pojištěncům v členských zemích Evropské unie, EHP a Švýcarsku. Na základě předložení tohoto průkazu má pojištěnec jednoho státu na území druhého státu nárok na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu.

Na základě dohody mezi Centrem mezistátních úhrad a makedonským styčným orgánem FZOM, mohou čeští pojištěnci používat Evropský průkaz k prokázání nároku i v makedonských zdravotnických zařízeních.

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i