Jste zde: Home Informace o projektu

Projekt "Šetření dekubitů na národní úrovni"

Úvod.

Kancelář ZP (KZP) jako nástupnická organizace po bývalém NRC je pověřena Ministerstvem zdravotnictví, aby převzala výsledky projektu „Sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni“ realizovaném v gesci Pracovní skupiny pro kvalitu zdravotní péče MZ. KZP realizuje projekt „Šetření dekubitů na národní úrovni“, ve kterém zajistí další vývoj standardizovaných ukazatelů kvality ošetřovatelské práce s využitím již vypracované metodiky prevalenčního sběru dat.

Motivace.

Motivačním faktorem pro realizaci projektu byla potřeba řešení významného problému ošetřovatelské péče. Výskyt dekubitů vede k utrpení pacientů, k pocitu selhání sester, k prodlouženému pobytu v nemocnici a výrazným dodatečným nákladům na péči.

Důvody sledování jsou především preventivní (ochrana pacienta před dalšími komplikacemi v průběhu hospitalizace), ale i ekonomické (nákup efektivních zdravotnických prostředků, minimalizace nákladů na zbytečně vznikající dekubity).

Přínosy.

 • zvýšení bezpečí, spokojenosti a kvality života pacientů
 • identifikace, vyhodnocení rizikových faktorů a aplikace preventivních opatření
 • správné pochopení a používání modifikované škály dle Nortonové
 • správné vyhodnocení stupně postižení tkání u zjištěného dekubitů dle Hibbsové
 • dosažení úspor minimalizací zbytečných komplikací s vynakládáním dodatečných lidských, materiálových a finančních zdrojů
 • pozitivní efekt při získávání akreditace zdravotnického zařízení
 • podpora dalšího rozvoje kvalitní ošetřovatelské péče
 • zvýšení pozornosti managementů zdravotnických zařízení na preventivní opatření s cílem snížení jejich výskytu

Cíle.

Hlavním očekávaným efektem a cílem projektu je kromě ZVYŠOVÁNÍ KVALITY, BEZPEČÍ A EFEKTIVITY zdravotní péče také další testování ukazatelů výskytu dekubitů a vytvořené metodiky v praxi (sběr dat o riziku, výskytu, původu a závažnosti dekubitů, o informace o pacientech s rizikem vzniku dekubitu a o informace o pacientech s dekubitem).

Pro koho je projekt určen.

Projekt „Šetření dekubitů na národní úrovni“ je určen všem poskytovatelům zdravotní péče, kteří chtějí zlepšit kvalitu ošetřovatelské péče a zároveň tak posilovat svou pozici mezi ostatními zdravotnickými zařízeními. Informace získané sběrem dat jednotlivými klinikami, odděleními a stanicemi nemocnice či jinými zdravotnickými zařízeními se stanou cenným podkladem pro jejich management při zkvalitňování služby pacientům a odstraňování nedostatků ve zdravotní péči.

Co nabízíme.

Jako jediní v ČR nabízíme:

 • šetření dekubitů podle otestované jednotné METODIKY schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR
 • celorepublikové SROVNÁNÍ ukazatelů podle vypočítaných REFERENČNÍCH HODNOT

a s tím související služby:

 • NASTAVENÍ A PŘÍSTUP DO WEBOVÉHO ROZHRANÍ:
  • pro podporu sběru dat byl vytvořen aplikační software (ASW) zajišťující
   • standardizovaný sběr dat podle metodiky
   • podpůrné funkce jako je výpočet a publikace spočítaných výsledků jednotlivých šetření
   • aplikace umožnuje import z nemocničních informačních systémů prostřednictvím XML rozhranní
 • VYHODNOCENÍ SBĚRU VÝSKYTU DEKUBITŮ A VEDENÍ DATABÁZE:
  • primární a odvozené ukazatele za jednotlivá oddělení, skupiny oddělení a poskytovatele;
  • referenční hodnoty za celou databázi;
  • výpočty stejných ukazatelů v agregaci více šetření v průběhu jednoho roku;
  • vytvoření systému sledování a porovnávání údajů o výskytu dekubitů mezi zdravotnickými zařízeními

Příklady výstupů.

Následující dva soubory – Hlavní report šetření a Report dle oborů jsou příkladem výstupů, které získává zdravotnické zařízení po sběru a vyhodnocení šetření. Obsahuje nejen informace o pacientech a dekubitech v daném zdravotnickém zařízení, ale také přináší srovnání ukazatelů podle vypočítaných referenčních hodnot. Číselné údaje jednotlivých ukazatelů jsou doprovázeny grafickým znázorněním. Výstupy prevalenčních šetření jsou sledovány a porovnávány dle oborů. Součástí komplexní zprávy o šetřeních jsou také časové řady vývoje ukazatelů.


 

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i