Plánovaná péče - pojištěnec ze státu EU, EHP, či Švýcarska

Plánovanou péčí je péče, za jejímž účelem zahraniční pojištěnec do ČR cíleně přicestoval. Poskytnutí péče je v typických případech se zdravotnickým zařízením domlouváno předem. Nabízejí se tři možnosti poskytnutí a účtování:

1) Plánovaná péče na základě předloženého dokladu o registraci vystaveného českou smluvní zdravotní pojišťovnou

 • Cizí pojištěnec se ve zdravotnickém zařízení prokáže Potvrzením o registraci, vydaným českou ZP, na kterém je vyznačeno, že opravňuje k čerpání plánované péče. K Potvrzení by zpravidla měla být přiložena alespoň obecná specifikace služeb, které mohou být poskytnuty.
  • Žádné další tiskopisy není nutné vyplňovat.
  • Na Potvrzení o registraci je uvedeno české číslo pojištěnce. Je zde i kontakt na pracovníka pojišťovny, který doklad vystavil.
  • Účtuje se vystavující české zdravotní pojišťovně na uvedené české číslo pojištěnce podle metodiky samostatnou fakturou (druh pojištění 4).

2) Plánovaná péče na základě předloženého zahraničního nárokového dokladu

 • Platným nárokovým dokladem může být formulář S2, nebo E112 vystavený zahraniční pojišťovnou
 • Pokud nebyl předem dohodnut jiný postup, je nutno pacienta upozornit, že se musí s cizím nárokovým dokladem před poskytnutím plánované péče registrovat na zvolené české smluvní zdravotní pojišťovně. Na základě registrace mu bude vystaveno české Potvrzení o registraci, včetně přiděleného českého čísla pojištěnce.
 • U případů do 1000 EUR lze výjimečně poskytnout péči i bez předchozí registrace u ZP. Po předložení nárokového dokladu S2 nebo E112 poskytovateli je ovšem nutno okamžitě kontaktovat zvolenou ZP a zařídit registraci dodatečně
 • U ostatních případů je možné poskytnout plánovanou péči přímo na základě zahraničního nárokového dokladu pouze v případě, že je to s českou ZP, která bude pojištěnce registrovat, předem dohodnuto.
 • Po provedení registrace u české ZP se účtuje české registrující zdravotní pojišťovně na přidělené české číslo pojištěnce podle metodiky samostatnou fakturou (druh pojištění 4).


3) Plánovaná péče v případě, že cizí pojištěnec nepředložil žádný z nárokových dokladů a chce hradit plánovanou péči jako samoplátce

 • cena péče by měla být před poskytnutím služby dohodnuta s pacientem. Stejně tak by měly být dohodnuty i související okolnosti léčení (čas, místo, doprava apod.). Jde v zásadě o smlouvu mezi zahraničním pacientem a poskytovatelem. Lze ji uzavřít ústně i písemně.
 • cena péče je účtována přímo pacientovi. Ten hradí přímo poskytovateli.
 • V souladu s Cenovým předpis MZ má být účtována tzv. maximální cena
 • pacientovi musí být vydán podrobný rozpis poskytnutých zdravotních služeb
 • pacientovi musí být v případě úhrady na místě vydáno potvrzení o zaplacení s uvedením částky. Případně by mu měla být vystavena faktura.
 • na případnou žádost pacienta, CMU, nebo zahraniční pojišťovny by mělo být poskytovatelem dodatečně potvrzeno provedení úhrady a případně i poskytnuta bližší informace k poskytnutým službám

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i