Jste zde: Home Pro pojištěnce Práva a nároky v ČR Právní předpisy v ČR

Právní předpisy v ČR

ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ NÁROKY POJIŠTĚNCŮ A PRÁVA PACIENTŮ

 • Zákon č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách
 • Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
 • Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
 • Úmluva o lidských právech a biomedicíně - č.96/2001 Sb.m.s. - ke stažení zde

úplná znění všech předpisů platných v České republice naleznete zde


PRÁVNÍ PŘEDPISY EU UPRAVUJÍCÍ NÁROKY POJIŠTĚNCŮ A PRÁVA PACIENTŮ

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004
 • Směrnice č. 2011/24/EU o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

úplná znění těchto evropských předpisů naleznete zde


ČESKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ OBLAST ŘEŠENÍ SPORŮ:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
 • Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
 • Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
 • Zákon ČNR č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře
 • Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích
 • Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
 • Zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád

úplná znění všech předpisů platných v České republice naleznete zde

Zpětná vazba na kvalitu poskytnutých informací

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i