Jste zde: Home Uncategorised

Centrum mezistátních úhrad (CMU) je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotní péče. Reprezentuje český systém zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům.

Vzniklo v roce 2001 na základě výzvy k založení a následného pověření ze strany Ministerstva zdravotnictví ČR. Vznik styčného orgánu byl nezbytným předpokladem institucionálního zabezpečení provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a následně i práva Evropských společenství. Od 1.5.2004 vykonává CMU funkce styčného orgánu ČR nejen na základě zmocnění daného jednotlivými mezinárodními smlouvami, ale i na základě přímo závazného a účinného nařízení Rady EHS 574/72.

Číst dál: O...

Aktualizováno: 2. 5. 2008 16:45

Název zakázky: Vybudování SW části Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství

ID Formuláře: 17976
Evidenční číslo zakázky: 60044656
Evidenční číslo formuláře: 6004465602001
Datum uveřejnění ve VVZ: 03.05.2010
Datum odeslání do TED: 03.05.2010
Typ: Řádný

Oznámení o zakázce
Úřední název : Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o.
Poštovní adresa : Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Obec : Praha
PSČ : 113 59
Stát : CZ
Kontaktní místo : Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
K rukám : Mgr. Michael Münster
Tel. : +420 596 242 183
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fax : +420 596 242 303
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : www.cmu.cz
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
Druh veřejného zadavatele : Veřejnoprávní instituce
Zdravotnictví : Ano
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů : Ne
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem : Vybudování SW části Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění : Služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění : území ČR
Kategorie služeb č. : Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby
Kód NUTS : CZ0
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je především vývoj a dodávka informačního systému zajišťujícího výměnu elektronických dokumentů pro oblast dávek v nemoci a mateřství na národní i mezinárodní úrovni (dále také jen jako Systém, systém nebo informační systém), konkrétně pak dodání služeb a práv (licencí) zadavateli, zajišťujících pro zadavatele jakožto garanta a provozovatele vybudování softwarové části tzv. Access Point, tj. přístupového místa pro zajištění výměny standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (při a po přechodu z listinné komunikace na komunikaci elektronickou) na národní i mezinárodní úrovni. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Vybudování Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.
Hlavní předmět : 48810000-9
Další předměty : 72222000-7
Hlavní slovník : 72000000-5
Hlavní slovník : 72224100-2
Hlavní slovník : 72263000-6
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) : Ano
Rozdělení zakázky na části : Ne
Budou přijímány varianty : Ne
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní) : Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání služeb a práv (licencí) zadavateli, zajišťujících úplné a řádné užívání Systému, a to: A) Dodávka Systému, B) Dodávka licence, C) Implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému, D) Zaškolení, E) Servisní služby a IT podpora. Tato veřejná zakázka nezahrnuje dodávku HW, tj. zejména serverové infrastruktury, komunikační infrastruktury (počítačové sítě LAN a WAN, s-TESTA) a dodávky koncových stanic uživatelů, včetně souvisejících servisních služeb předmětného HW. Tím není dotčena stanovená povinnost uchazeče specifikovat doporučené hardwarové požadavky nutné pro provoz Systému. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH : 22230000,00
Měna : CZK
Opce : Ne
Doba trvání v měsících : 79
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní) : Zadavatel nepožaduje složení jistoty uchazečem ve smyslu ust. § 67 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ).
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují : Veškeré platby budou probíhat výhradně v české měně a ve formě bezhotovostního převodu, a to po řádném ukončení příslušné části předmětu plnění, za podmínek a ve lhůtách stanovených v zadávací dokumentaci. Cena plnění nebo její část bude fakturována daňovým dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty. Daňové doklady (faktury) na poměrnou část ceny plnění budou vystaveny za podmínek a ve lhůtách stanovených v zadávací dokumentaci. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám : Ne
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) - j) ZVZ prokáže uchazeč způsobem stanoveným v ust. §53 odst. 2 ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ prokáže uchazeč způsobem stanoveným v ust. § 54 písm. a) a písm. b) ZVZ. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle ust. § 55 ZVZ prokáže uchazeč dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením pojistné smlouvy, příp. prohlášení nebo potvrzení pojišťovny či příslušného pojišťovacího makléře na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, z nichž bude patrná výše pojistné částky nebo pojistný limit pro tento druh pojištění a výše spoluúčasti dodavatele, a to ve formě kopie, a dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) ZVZ předložením účetních závěrek za předcházející 3 ukončená účetní období, včetně zpráv auditora, jsou-li zákonem pro daného uchazeče vyžadovány, ze kterých je zřejmý celkový obrat uchazeče dosažný v předcházejících 3 ukončených účetních obdobích, a to ve formě kopie; jestliže dodavatel vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) : Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže: a) existenci platného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s výší pojistného plnění ve výši minimálně 10 miliónů Kč a s výší spoluúčasti uchazeče maximálně 10% pojistného plnění, a b) dosažený celkový obrat uchazeče zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v předcházejících 3 ukončených účetních obdobích činil minimálně 40 miliónů Kč bez DPH v součtu, a zároveň, že v každém ze sledovaných účetních období činil dosažený celkový obrat uchazeče minimálně 10 miliónů Kč bez DPH ročně. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ prokáže uchazeč dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předložením seznamu referenčních zakázek (významných služeb) s ohledem na předmět veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, dále dle ust. § 56 odst. 4 ZVZ předložením certifikátu systému řízení jakosti, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou, ve formě kopie; zadavatel uzná rovněž rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti, a dále dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ předložením čestného prohlášení uchazeče se seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, a předložením dokladů o dosaženém vzdělání příslušného zaměření, ve formě kopie, a o získání příslušného mezinárodně uznávaného certifikátu, ve formě kopie, a profesního životopisu každého technika [při prokazování techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, musí uchazeč splnit také příslušná omezení, stanovená v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce]. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) : Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže, že: a) v posledních 3 účetních obdobích realizoval min. 3 různé významné služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jejichž předmětem byla kompletní dodávka (příp. podpora a rozvoj) rozsáhlého IS a služeb ICT s tím souvisejících, přičemž hodnota každé služby činila min. 5 mil. Kč bez DPH, a součet hodnot alespoň 2 z 3 služeb realizovaných dodavatelem v průběhu posledních 3 účetních obdobích činil min. 20 mil. Kč bez DPH, dále b) předloží certifikát systému řízení jakosti ISO 9001:2000 pro návrh, vývoj, implementaci a systémovou integraci IS, a dále c) předloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění VZ, a to i) Vedení projektu: Projektový manažer a Architekt/analytik řešení, ii) Technický tým: Specialista – technolog IT a Specialista pro rozhraní na externí IS a Specialista pro bezpečnost, a iii) Podpůrný tým: Školící expert. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k VZ.
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi : Ne
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby : Ano
IV.1.1) Druh řízení : Otevřené
Nejnižší nabídková cena : Ne
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu) : Ano
Kritéria 1 : Nabídková cena bez DPH
Váha 1 : 55
Kritéria 2 : Kvalita provedení celkového řešení Systému
Váha 2 : 35
Kritéria 3 : Parametry nabízených servisních služeb a IT podpory
Váha 3 : 10
Bude použita elektronická dražba : Ne
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky : Ne
Datum : 09/06/2010
Čas : 14:00
Dokumentace za úplatu : Ne
Datum : 21/06/2010
Čas : 14:00
CS : Ano
nebo dnech : 90
Datum : 22/06/2010
Čas : 10:00
(je-li to relevantní) Místo : Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, číslo místnosti bude upřesněno.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní) : Ano
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek : Jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost,příp. předložit plnou moc k jednání za uchazeče. Další osoby a podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokum. k VZ.
Jde o opakovanou zakázku : Ne
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie : Ne
Další informace : Další informace a podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce je volně zpřístupněna na webové stránce zadavatele www.cmu.cz/verejnazakazka.
Úřední název : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa : tř. Kpt. Jaroše 7
Obec : Brno
PSČ : 604 55
Stát : CZ
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. : +420 542 167 811
Internetová adresa (URL) : www.compet.cz
Fax : +420 542 167 115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání : Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele, který napadá. Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10 dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Datum odeslání tohoto oznámení : 29/04/2010
Oznámení se týká veřejné zakázky : Ano

ID Formuláře: 162456
Evidenční číslo zakázky: 60044656
Evidenční číslo formuláře: 6004465651001
Datum uveřejnění ve VVZ: 15.10.2010
Datum odeslání do TED: 15.10.2010
Typ: Řádný

Zrušení zadávacího řízení / Soutěže o návrh
Název : Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o.
Adresa : Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Obec : Praha
PSČ : 113 59
Stát : CZ
Kontaktní údaje : Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s.
Telefon : +420 596 242 183
K rukám : Mgr. Michael Münster
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fax : +420 596 242 303
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : www.cmu.cz
Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti : Veřejnoprávní instituce
Zdravotnictví : Ano
Veřejný zadavatel zadává veřejnou zakázku jménem jiných zadavatelů : Ne
4.1) Toto zrušení se týká : Služby
4.2) Název přidělený veřejné zakázce/soutěži o návrh veřejným zadavatelem/sektorovým zadavatelem : Vybudování SW části Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství
4.3) Stručný popis veřejné zakázky/soutěže o návrh : Předmětem veřejné zakázky je především vývoj a dodávka informačního systému zajišťujícího výměnu elektronických dokumentů pro oblast dávek v nemoci a mateřství na národní i mezinárodní úrovni, konkrétně pak dodání služeb a práv (licencí) zadavateli, zajišťujících pro zadavatele jakožto garanta a provozovatele vybudování softwarové části tzv. Access Point, tj. přístupového místa pro zajištění výměny standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (při a po přechodu z listinné komunikace na komunikaci elektronickou) na národní i mezinárodní úrovni. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Vybudování Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004.
Hlavní předmět : 48810000-9
Další předměty : 72222000-7
Hlavní slovník : 72000000-5
Hlavní slovník : 72224100-2
Hlavní slovník : 72263000-6
5.1) Druh zadávajícího řízení veřejné zakázky : Otevřené
6.1) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna ve VVZ pod evidenčním č. : 60044656
dne : 03/05/2010
6.2) Veřejná zakázka/soutěž o návrh byla uveřejněna v Úředním věstníku EU pod evidenčním č. : 2010/S 87- 130443
dne : 05/05/2010
6.3) Veřejná zakázka je rozdělena na části : Ne
6.4) Jde o : Ano
6.5) Stručný důvod zrušení (včetně uvedení odkazu na příslušné ustanovení § 84 zákona) : Zadavatel na základě ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona o veřejných zakázkách, v platném znění, zrušil zadávací řízení ve věci předmětné veřejné zakázky z důvodu nedostatku finančních prostředků, nezbytných pro úhradu předmětu plnění veřejné zakázky, v rozpočtu zadavatele. Neposkytnutí finančních prostředků na úhradu předmětu plnění veřejné zakázky nebylo možné zadavatelem v době zahájení zadávacího řízení předpokládat či předvídat. Jelikož se tedy v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, došlo ze strany zadavatele ke zrušení zadávací řízení ve věci předmětné veřejné zakázky.
7) Datum odeslání tohoto formuláře : 11/10/2010

 

Aktualizováno: 2. 5. 2008 16:34

Název zakázky: Vybudování SW části Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení (§ 27)

Datum uveřejnění na Centrální adrese: 03.05.2010

Evidenční číslo uveřejnění na Centrální adrese: 60044656

Předpokládaný finanční objem:  22.230.000 Kč bez DPH

Předpokládaná smluvní doba zakázky: 79 měsíců

Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 09.06.2010

Místo vyzvednutí Zadávací dokumentace: Advokátní kancelář Pyšný, Weber a Partneři, v.o.s., Občanská 18, 710 00 Slezská Ostrava

Zadávací dokumentace ke stažení:* -není k dispozici-

Lhůta žádosti o dodatečné informace: -neuvedeno-

Způsob žádosti o dodatečné informace: -neuvedeno-

Lhůta pro podání nabídky: 21/06/2010 14:00

Datum otevíraní obálek: 22/06/2010

Místo a doba otevíraní obálek: Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 113 59

Stav plnění: zrušeno

Vítězný uchazeč: -neuvedeno-

Sjednaná cena bez DPH: -neuvedeno-

Smlouva:* -není k dispozici-

Aktualizováno: 2. 5. 2008 16:34

Název zakázky: Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství

ID Formuláře: 22781
Evidenční číslo zakázky: 60057826
Evidenční číslo formuláře: 6005782602002
Datum uveřejnění ve VVZ: 15.04.2011
Datum odeslání do TED: 15.04.2011
Typ: Opravný

Oznámení o zakázce
Úřední název : Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o.
Poštovní adresa : Nám. Winstona Churchilla 1800/2
Obec : Praha
PSČ : 113 59
Stát : CZ
Kontaktní místo : Centrum mezistátních úhrad, z.s.p.o.
K rukám : Václav Janalík
Tel. : +420 234462041
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Fax : +420 222734951
Obecná adresa veřejného zadavatele (URL) : www.cmu.cz
na výše uvedená kontaktní místa : Ano
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
na výše uvedená kontaktní místa : Ne
Druh veřejného zadavatele : Veřejnoprávní instituce
Zdravotnictví : Ano
Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů : Ne
II.1.1) Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem : Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství
II.1.2) Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění : Služby
Hlavní místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění : Česká republika
Kategorie služeb č. : Počítačové zpracovaní dat a stím spojené služby
Kód NUTS : CZ0
II.1.5) Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je především vývoj a dodávka informačního systému zajišťujícího výměnu elektronických dokumentů pro oblast věcných dávek v oblasti nemoci a mateřství na národní i mezinárodní úrovni v rámci projektu EESSI (dále také jen Systém), včetně jeho následného provozování, údržby a podpory, konkrétně pak dodání služeb, práv (licencí) a souvisejících plnění zadavateli, zajišťujících pro zadavatele jakožto garanta a provozovatele vybudování softwarové části tzv. Access Point, tj. přístupového místa pro zajištění výměny standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství (při a po přechodu z listinné komunikace na komunikaci elektronickou) na národní i mezinárodní úrovni, včetně následného provozování, údržby a podpory. Předmět veřejné zakázky je součástí projektu „Vybudování Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství“, který vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách, příp. dalších souvisejících dokumentech.
Hlavní předmět : 48810000-9
Další předměty : 72222300-0
Hlavní slovník : 48613000-8
Hlavní slovník : 72000000-5
Hlavní slovník : 72263000-6
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA) : Ano
Rozdělení zakázky na části : Ne
Budou přijímány varianty : Ne
II.2.1) Celkové množství nebo rozsah (včetně všech částí zakázky, obnovení zakázek a opcí, je-li to relevantní) : Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání služeb, práv (licencí) a souvisejících plnění zadavateli, zajišťujících úplné a řádné užívání Systému, a to: A) Dodávka Systému, B) Dodávka licence, C) Implementace, včetně testovacího a zkušebního provozu Systému, D) Zaškolení a dodání dokumentace, E) Provozování Systému, F) Údržba a podpora Systému. Tato veřejná zakázka nezahrnuje dodávku HW, tj. zejména serverové infrastruktury, komunikační infrastruktury (počítačové sítě LAN a WAN, s-TESTA) a dodávky koncových stanic uživatelů; tím není dotčena povinnost vybraného uchazeče poskytovat služby provozování, údržby a podpory aplikační SW AP za použití jím anebo prostřednictvím jeho subdodavatele/subdodavatelů zajištěného materiálně-technického, prostorového, personálního a dalšího zázemí, vybavení a prostředků. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.
Uveďte odhadovanou hodnotu bez DPH : 20000000,00
Měna : CZK
Opce : Ne
Doba trvání v měsících : 70
III.1.1) Požadované zálohy a záruky (je-li to relevantní) : Zadavatel nepožaduje složení jistoty uchazečem ve smyslu ust. § 67 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen ZVZ).
III.1.2) Hlavní podmínky financování a platební podmínky, případně odkaz na příslušná ustanovení, která tyto podmínky upravují : Veřejná zakázka bude financována z provozního rozpočtu zadavatele pro rok 2012 a následující roky. V roce 2011 tedy zadavatel nebude poskytovat žádné úhrady. Veškeré platby budou probíhat výhradně v české měně a ve formě bezhotovostního převodu, a to po řádném ukončení příslušné části předmětu plnění veřejné zakázky, za podmínek a ve lhůtách stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Cena předmětu plnění veřejné zakázky nebo její část bude fakturována daňovým dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty. Daňové doklady (faktury) na poměrnou část ceny předmětu plnění veřejné zakázky budou vystaveny za podmínek a ve lhůtách stanovených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.
Plnění zakázky podléhá zvláštním podmínkám : Ne
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Základní kvalifikační předpoklady dle ust. § 53 odst. 1 písm. a) - l) ZVZ prokáže uchazeč způsobem stanoveným v ust. §53 odst. 2 ZVZ, tj. předložením výpisu z evidence Rejstříku trestů (§ 53 odst. 1 písm. a) a b)), potvrzení příslušného finančního úřadu a ve vztahu ke spotřební dani čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. f)), potvrzení příslušného orgánu či instituce (§ 53 odst. 1 písm. h)), čestného prohlášení (§ 53 odst. 1 písm. c) až e) a g), i) a j), a ve vztahu ke spotřební dani dle písm. f)), seznamu statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech pracovali u zadavatele (§ 53 odst. 1 písm. k)), aktuálního seznamu akcionářů s podílem akcií vyšším než 10 %, má-li uchazeč formu akciové společnosti (§ 53 odst. 1 písm. l)). Profesní kvalifikační předpoklady dle ust. § 54 ZVZ prokáže uchazeč způsobem stanoveným v ust. § 54 písm. a) a písm. b) ZVZ. Profesní kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence; a b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, minimálně však: i. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály (obor činnosti náležející do živnosti volné dle vnitrostátního právního řádu). Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle ust. § 55 ZVZ prokáže uchazeč dle ust. § 55 odst. 1 písm. a) ZVZ předložením pojistné smlouvy, příp. prohlášení nebo potvrzení pojišťovny či příslušného pojišťovacího makléře na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě, z nichž bude patrná výše pojistné částky nebo pojistný limit pro tento druh pojištění a výše spoluúčasti uchazeče, a dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) ZVZ předložením čestného prohlášení o splnění zadavatelem vymezené minimální úrovně kvalifikačního předpokladu, kterým je obrat uchazeče dosažný v předcházejících 3 ukončených účetních obdobích, včetně přehledu údajů o požadovaných ekonomických a finančních ukazatelích, z něhož bude patrné splnění zadavatelem vymezené minimální úrovně uvedeného kvalifikačního předpokladu; jestliže uchazeč vznikl později nebo prokazatelně zahájil činnost vztahující se k předmětu veřejné zakázky později, postačí, předloží-li údaje o svém obratu za všechna účetní období od svého vzniku nebo od zahájení příslušné činnosti. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) : Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže: a) existenci platného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě s výší pojistného plnění ve výši minimálně 8 miliónů Kč a s výší spoluúčasti uchazeče maximálně 10% pojistného plnění, a b) dosažený celkový obrat uchazeče zjištěný podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, v předcházejících 3 ukončených účetních obdobích činil minimálně 25 miliónů Kč bez DPH v součtu, a zároveň, že v každém ze sledovaných účetních období činil dosažený celkový obrat uchazeče minimálně 8 miliónů Kč bez DPH ročně. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.
Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny : Technické kvalifikační předpoklady dle ust. § 56 ZVZ prokáže uchazeč dle ust. § 56 odst. 2 písm. a) ZVZ předložením seznamu referenčních zakázek (významných služeb) s ohledem na předmět veřejné zakázky realizovaných uchazečem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí, zejména pak uvedením zadavatele, názvu referenční zakázky, popisu a rozsahu referenční zakázky, odměny a doby realizace referenční zakázky, dále dle ust. § 56 odst. 4 ZVZ předložením certifikátu systému řízení jakosti, vydaného podle českých technických norem akreditovanou osobou; zadavatel uzná rovněž rovnocenné doklady vydané v členském státě Evropské unie a rovněž jiné doklady o rovnocenných opatřeních k zajištění jakosti, a dále dle ust. § 56 odst. 2 písm. b) a e) ZVZ předložením čestného prohlášení uchazeče se seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky, a předložením dokladů o dosaženém vysokoškolském vzdělání požadovaného zaměření, a o získání požadovaného mezinárodně uznávaného certifikátu, a profesního životopisu každého technika [při prokazování techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, musí uchazeč splnit také příslušná omezení, stanovená v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce]. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.
Minimální úroveň případně požadovaných standardů: (je-li to relevantní) : Technické kvalifikační předpoklady splňuje uchazeč, který prokáže, že: a) v posledních 3 letech realizoval min. 3 různé významné služby v oblasti informačních a komunikačních technologií (ICT), jejichž předmětem byla kompletní dodávka (vývoj a implementace) vč. provozování (outsourcingu), údržby a podpory rozsáhlého IS a služeb ICT s tím souvisejících vč. řešení integrace IS a bezpečnosti IT, přičemž hodnota každé služby musí činit min. 5 mil.Kč bez DPH, a součet hodnot alespoň 2 z 3 služeb realizovaných v průběhu posledních 3 let musí být min. 20 mil.Kč bez DPH, dále b) předloží certifikáty systému řízení jakosti, a to: certifikát ISO 9001 pro návrh, vývoj, implementaci a systémovou integraci IS, certifikát ISO 27001 pro management systému ochrany informací, a certifikát ISO 20000 pro management služeb IT, a dále c) předloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění VZ. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k VZ a jejích přílohách.
Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi : Ne
Právnické osoby by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby : Ne
IV.1.1) Druh řízení : Otevřené
Nejnižší nabídková cena : Ne
kritérií uvedených níže (kritéria pro zadání zakázky by měla být uvedena spolu se svou váhou nebo v sestupném pořadí podle důležitosti, pokud z prokazatelných důvodů není možné uvést váhu) : Ano
Kritéria 1 : Nabídková cena bez DPH
Váha 1 : 50
Kritéria 2 : Kvalita provedení celkového řešení Systému
Váha 2 : 35
Kritéria 3 : Kvalita a parametry Provozování, údržby a podpory Systému
Váha 3 : 15
Bude použita elektronická dražba : Ne
IV.3.2) Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky : Ne
Datum : 30/05/2011
Čas : 14:00
Dokumentace za úplatu : Ne
Datum : 30/05/2011
Čas : 14:00
CS : Ano
nebo dnech : 120
Datum : 31/05/2011
Čas : 09:00
(je-li to relevantní) Místo : Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, číslo místnosti bude upřesněno.
Osoby, které jsou oprávněny být přítomny při otevírání nabídek (je-li to relevantní) : Ano
(pokud ano) Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek : Jeden zástupce za každého uchazeče, který podal nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; zástupce uchazeče je povinen prokázat svoji totožnost, příp. předložit plnou moc k jednání za uchazeče. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k VZ.
Jde o opakovanou zakázku : Ne
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie : Ne
Další informace : 1) Další dokumenty týkající se systému EESSI a budování Access Pointu v rozsahu potřebném pro zpracování nabídky v tomto zadávacím řízení získá uchazeč v listinné podobě v sídle zadavatele na základě předchozí písemné žádosti a na základě podepsání závazku o mlčenlivosti a závazku jejich fyzického zničení po skončení tohoto zadávacího řízení. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách. 2) Veškeré další informace a podrobnosti týkající se veřejné zakázky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce a jejích přílohách.
Úřední název : Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Poštovní adresa : tř. Kpt. Jaroše 7
Obec : Brno
PSČ : 604 55
Stát : CZ
E-mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel. : +420 542167811
Internetová adresa (URL) : www.compet.cz
Fax : +420 542167115
Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání : Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k zadavateli,které je nutné doručit do 15dnů ode dne,kdy se dodavatel dozvěděl o úkonu zadavatele,který napadá.Námitky proti zadávacím podm. musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 10dnů.Návrh je nutné doručit ÚOHS i zadavateli do 10dnů od doručení rozhodnutí zadavatele o námitkách nebo do 25dnů od odeslání námitek,pokud zadavatel o námitkách nerozhodl.
Datum odeslání tohoto oznámení : 13/04/2011
Oznámení se týká veřejné zakázky : Ano
 

Aktualizováno: 2. 5. 2008 16:34

Název zakázky: Vývoj, implementace, provozování a podpora Access Point - přístupového místa ČR do Evropské architektury pro výměnu standardizovaných zpráv v oblasti dávek v nemoci a mateřství

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení (§ 27)

Datum uveřejnění na Centrální adrese: 15.4.2010

Evidenční číslo uveřejnění na Centrální adrese: 60057826

Předpokládaný finanční objem:  20.000.000 Kč bez DPH

Předpokládaná smluvní doba zakázky: 70 měsíců

Termín vyzvednutí Zadávací dokumentace: 30.05.2011

Místo vyzvednutí Zadávací dokumentace: Centrum mezistátních úhrad. Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 113 59

Zadávací dokumentace ke stažení:* -není k dispozici-

Lhůta žádosti o dodatečné informace: -neuvedeno-

Způsob žádosti o dodatečné informace: -neuvedeno-

Lhůta pro podání nabídky: 30.05.2011 14:00

Datum otevíraní obálek: 31.5.2011

Místo a doba otevíraní obálek: Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, 10:00

Stav plnění: smlouva uzavřena

Vítězný uchazeč: AQUASOFT spol. s r.o. a STYRAX, a.s. (podali společnou nabídku dle ust. § 69 odst. 4 ZVZ)

Sjednaná cena bez DPH: 16.306.000 Kč

Smlouva: o dodávce a servisní

Aktualizováno: 2. 5. 2008 16:34

Název zakázky: Služby v rámci projektu „Development and adjustment of uniform system for administering the agenda of coordination of soc. security in EU - completion of functionalities needed to administer the EU agenda at national level, in response to development and changes within EU”

Druh zadávacího řízení: výzva jedinému zájemci

Předpokládaný finanční objem:  970.000 Kč bez DPH

Předpokládaná smluvní doba zakázky: 10 měsíců

Termín podání nabídky: 19.7.2013

Místo plnění: Praha 3, Nám. Winstona Churchilla 1800/2, PSČ 113 59, 10:00

Stav plnění: smlouva uzavřena

Vítězný uchazeč: AQUASOFT spol. s r.o. a STYRAX, a.s. (podali společnou nabídku dle ust. § 69 odst. 4 ZVZ)

Sjednaná cena bez DPH: 970.000 Kč

Smlouva: o dodávce

Aktualizováno: 2. 5. 2008 16:34

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i