Jste zde: Home Uncategorised

Poskytovatelům zdravotní péče je zákonem uložena povinnost hlásit data o vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP). Příjemci jsou zdravotní pojišťovny a žadatelé. Legislativně je tato skutečnost ukotvena v §39d zákona 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ve vyhlášce č. 376/2011 Sb. Zdravotní pojišťovny projevily vůli na společném zajištění koordinovaného sběru dat, přičemž pověření k realizaci této aktivity má Kancelář zdravotního pojištění.

Sběr dat zohledňuje požadavky vyhlášky, jež se týkají rozsahu údajů předávaných zdravotním pojišťovnám a držiteli o rozhodnutí o registraci VILP. Specializované pracoviště předává osobám podle § 39f odst. 2 zákona údaje podle § 42 odst. 1.  Jedná se o kontinuální retrospektivní sběr dat prostřednictvím on-line registru KZP či jiného specializovaného registru. Za správnost a úplnost pořizovaných dat je zodpovědný lékař specializovaného centra.

        

Projekty VILP řídí Národní rada VILP na základě Jednacího řádu VILP.

 

Aktualizováno: 11. 10. 2021 8:00

KANCELÁŘ ZP (Kancelář zdravotního pojištění z. s.) je institucí, zajišťující společné, horizontální úkoly v rámci samosprávného systému veřejného zdravotního pojištění České republiky. Na základě českých právních předpisů, evropských nařízení, mezinárodních smluv a úmluv, popřípadě na základě pověření zdravotními pojišťovnami vykonává následující funkce:

 

  • KANCELÁŘ ZP zajišťuje shromažďování, zpracování, evidence a analýzy dat a číselných údajů pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění, zejména zpracování dat nutných k zajištění očkování a úhrady léčivých přípravků, obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování (tzv. clearingové centrum), dat o vysoce inovativních léčivých přípravcích (VILP) a dat o vykázané péči za účelem měření a sledování ukazatelů kvality zdravotních služeb
  • KANCELÁŘ ZP je styčným orgánem České republiky pro oblast zdravotního pojištění a poskytování péče na základě zmocnění dle čl. 1, odst. 2b) nařízení EP a Rady č. 987/09. Tuto roli vykonává ve vztahu ke státům EU, EHP a Švýcarsku. V rámci této role hradí mimo jiné náklady na zdravotní péči v hodnotě několika miliard ročně.
  • KANCELÁŘ ZP je vnitrostátním kontaktním místem pro přeshraniční zdravotní služby, poskytované za přímou úhradu ve smyslu §14 zákona č. 48/1997 Sb. a Směrnice EP a Rady č. 24/2011 o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči
  • KANCELÁŘ ZP je pověřenou institucí pro určování aplikovatelné legislativy o sociálním a zdravotním pojištění u neaktivních osob ve vztahu k osobám ze států EU, EHP a Švýcarska. Pro oblast výjimek z příslušnosti k právním předpisům spolu s Českou správou sociálního zabezpečení i u osob aktivních (čl. 16 nařízení EP a Rady č. 883/04 + mezinárodní smlouvy).
  • KANCELÁŘ ZP plní roli přístupového místa pro elektronickou výměnu dat a dokumentů mezi českým systémem veřejného zdravotního pojištění a ostatními státy dle čl. 1, odst. 2a a čl. 88, odst. 1 nařízení EP a Rady č. 987/09
  • KANCELÁŘ ZP je příslušným orgánem pro provádění mezinárodní „Úmluvy OECD o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech“ na území České republiky v oblasti zdravotního pojištění (dle přílohy B této Úmluvy).
  • KANCELÁŘ ZP je styčným orgánem ČR pro provádění bilaterálních prezidentských smluv o sociálním zabezpečení, kryjících oblast zdravotního pojištění (smlouvy se Srbskem, Makedonií, Černou Horou a Tureckem)
  • KANCELÁŘ ZP je pokračovatelem Centra mezistátních úhrad (CMU), které vzniklo v roce 2001 a které od roku 2016 vystupuje pod novým, změněným názvem. Kancelář sdružuje všechny veřejné zdravotní pojišťovny, činné v ČR. Statutárním orgánem je ředitel KANCELÁŘE ZP. Nejvyšším orgánem je správní Rada KANCELÁŘE ZP. Na činnosti Rady se v otázkách, týkajících se zajištění závazků ČR, podílí i zástupci Ministerstva zdravotnictví, Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva financí.KANCELÁŘ ZP reprezentuje český systém zdravotního pojištění a zdravotní péče ve vztahu k celkem 35 státům EU, EHP, Švýcarsku a smluvním státům. Pro oblast spolupráce při vymáhání odvodů na základě Úmluvy OECD pak ve vztahu k dalším 7 státům.

V rámci výše uvedených funkcí a na základě svých stanov zabezpečuje zejména následující činnosti:

Informační servis a poradenská činnost

Shromažďuje a poskytuje informace o nárocích a povinnostech občanů i institucí v oblasti zdravotní péče a zdravotního pojištění.

Informuje mimo jiné o výkladu českých a nadnárodních právních předpisů, dokladech potřebných pro uplatnění nároků, kontaktech na instituce, právech pacientů a postupech pro podávání stížností, resp. možnostech řešení sporů, předpisech o standardech kvality a bezpečnosti poskytování zdravotních služeb atd.

Prostřednictvím www stránek, informačních materiálů, tisku, telefonické a e-mailové služby informuje české i zahraniční subjekty nejen o nárocích a povinnostech, ale i o administrativních procedurách, potřebných k jejich uplatnění.

Metodická činnost

KANCELÁŘ ZP zpracovává společnou metodiku provádění mezinárodního práva pro české zdravotní pojišťovny.

Zodpovídá též za zpracování a zajištění dokladů pro faktické provádění mezinárodních závazků ČR.

Příslušnost k právním předpisům

KANCELÁŘ ZP je spolu s Českou správou sociálního zabezpečení spoluodpovědné za posuzování žádostí o výjimku z příslušnosti k českým, nebo zahraničním právním předpisům o sociálním zabezpečení, včetně zdravotního pojištění.

Od 1. 5. 2010 je KANCELÁŘ ZP zodpovědné i za řešení horizontálních otázek souvisejících s příslušností k právním předpisům neaktivních osob.

Mezinárodní úhrada nákladů na péči

KANCELÁŘ ZP zodpovídá za zajištění úhrady nákladů za léčení českých pojištěnců ve státech EU, EHP, Švýcarska a ve smluvních státech.

Stejně tak zajišťuje pro české veřejné zdravotní pojišťovny úhradu nákladů, které vynaložily na léčení

pojištěnců ze států EU, EHP, nebo smluvních států na území ČR. O podmínkách úhrady nákladů jedná KANCELÁŘ ZP s partnerskými styčnými institucemi v ostatních státech.

KANCELÁŘ ZP tak zodpovídá za úhradu českých pohledávek zahraničními styčnými orgány a na druhou stranu za úhradu českých závazků českými ZP.

Spolupráce s orgány ČR a EU a legislativní činnost

KANCELÁŘ ZP se ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem práce a sociálních věcí podílí na přípravě nových mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení a správních ujednání k těmto smlouvám. KANCELÁŘ ZP se spolu s orgány státní správy úzce podílí na přípravě nových norem evropského práva v této oblasti. Spolupracuje na přípravě českých legislativních změn, týkajících se zdravotního pojištění.

Pracovníci KANCELÁŘE ZP jsou členy Technické komise a Účetní komise (v rámci Evropské komise - DG Employment), které řeší praktické otázky a důsledky evropské koordinace systémů sociálního zabezpečení. Jsou členy i řady dalších evropských i národních komisí, pracovních skupin, nebo jinak definovaných orgánů.

Statistiky a analýzy

KANCELÁŘ ZP shromažďuje, zpracovává a analyzuje data pro podporu a rozvoj společných činností v oblasti zdravotního pojištění. Shromažďuje a analyzuje data od poskytovatelů a ZP o použití a úhradě léčivých přípravků, obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování (tzv. clearingové centrum). Analyzuje také data o použití a efektivitě vysoce inovativních léčivých přípravků (VILP). Vede statistiky, které slouží orgánům státní správy i zdravotním pojišťovnám k lepšímu plánování předpokládaných příjmů a výdajů, spojených s mezinárodními závazky ČR ad..

Dohody

KANCELÁŘ ZP uzavírá se zahraničními styčnými místy dohody, usnadňující praktické a efektivní provádění mezinárodních smluv.

Správní pomoc

KANCELÁŘ ZP poskytuje správní pomoc českým i zahraničním pojištěncům, nositelům zdravotního pojištění, zdravotnickým zařízením a zaměstnavatelům, a to například ve věci ověřování pojištění a zajišťování nárokových dokladů pro účely proplacení nákladů, ocenění ceny zdravotní péče v ČR pro dodatečnou náhradu nákladů, ověření oprávněnosti poskytování služeb poskytovatelem, nebo přístupnosti poskytovatele pro osoby se zdravotním pojištěním, pomoc při vymáhání pojistného, nebo náhrady škody v jiných státech atd.

Správa společného informačního systému AP CMU

KANCELÁŘ ZP vytvořila a spravuje komplexní společný informační systém AP CMU pro zpracování mezinárodní agendy v oblasti zdravotního pojištění, který byl připraven jako národní přístupový bod pro komunikaci s ostatními členskými státy. V systému pracují pracovníci všech zdravotních pojišťoven i KANCELÁŘE ZP. Systém je propojen s kmenovými informačními systémy všech zdravotních pojišťoven i KANCELÁŘE ZP. V rámci informačního systému jsou zpracovávány závazky a pohledávky za zdravotní péči, ale i nároky jednotlivých občanů a členů jejich rodin. Po dokončení nadnárodní části řešení bude jeho prostřednictvím český systém elektronicky propojen s institucemi všech ostatních států.

 

Aktualizováno: 7. 10. 2021 15:12

Děkujeme zástupcům všech nemocnic, které přijaly naši výzvu a registrovaly se do Portálu ukazatelů kvality zdravotních služeb puk.kzp.cz! Těšíme se na další spolupráci!

V Praze dne 7.10.2021

JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 7. 10. 2021 14:38

S vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z EU dochází ke změnám v přístupu ke zdravotní péči pro občany z jiných členských států EU, kteří dlouhodobě pobývají ve Spojeném království.

Od 1. ledna 2021 se na občany EU a EHP vztahuje nový imigrační systém Spojeného království. V rámci své žádosti o vízum pro výkon práce, studia nebo za účelem sloučení rodiny na období delší než 6 měsíců, budou muset uhradit imigrační zdravotní poplatek (IHS). Tento poplatek budou muset uhradit i osoby, které již ve Spojeném království jsou a budou žádat o prodloužení povolení k pobytu.

Číst dál: ...

Aktualizováno: 6. 10. 2021 12:51

Přečtěte si článek ze Zdravotnického deníku, shrnující obsah prezentace ukazatelů kvality KZP, přednesené zástupcem ministra zdravotnictví na konferenci SAK.

V Praze dne 24.9.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 24. 9. 2021 7:30

V průběhu léta jsme do sady ukazatelů kvality zdravotních služeb doplnili 3 nové ukazatele z odbornosti chirurgie. Vždy se jedná o sledování mortality, a to po resekci pankreatu, resekci karcinomu tlustého střeva a karcinomu rekta.
https://puk.kancelarzp.cz/

 

 

V Praze dne 10.9.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

Aktualizováno: 20. 9. 2021 14:36

Země EU se dohodly na lepším informování o zavedených protiepidemických opatřeních v jednotlivých členských státech. K tomuto účelu vznikl systém Re-open EU, který poskytuje pravidelně aktualizované informace o zavedených opatřeních v jednotlivých členských státech. Naleznete zde mj. informace o požadavcích na karanténu a testování pro cestující, nebo o digitálním certifikátu EU Covid. Systém Re-open EU je dostupný na webu i jako mobilní aplikace.

V Praze dne 20.8.2021
JUDr. Ladislav Švec, ředitel

 

Aktualizováno: 20. 8. 2021 11:45

V souvislosti se změnou zákona o pobytu cizinců účinnou od 2.8.2021 Kancelář zdravotního pojištění informuje, že zavedené povinné pojištění u Pojišťovny VZP a.s. v souladu s §180j odst. 6 zákona o pobytu cizinců (Doklad o cestovním zdravotním pojištění při pobytu nad 90 dnů) se týká pouze osob, které nemají nárok být pojištěné v systému veřejného zdravotního pojištění (např. občané třetích států - OSVČ, neaktivní osoby; občané států, s nimiž má sice ČR uzavřenu smlouvu vztahující se na zdravotní pojištění ale tato se nevztahuje na danou osobu - neaktivní osoby, děti).

Číst dál: Změny v...

Aktualizováno: 20. 8. 2021 11:34

Český pojištěnec má ze zákona nárok na náhradu nákladů na plánovanou zdravotní péči, kterou podstoupil ve státech Evropské unie bez souhlasu své zdravotní pojišťovny. Pokud byly dodrženy podmínky stanovené českými předpisy pro úhradu takové péče, nahradí zdravotní pojišťovna svému pojištěnci tolik, kolik by stejná péče stála v České republice.

Číst dál: Náhrada...

Aktualizováno: 20. 8. 2021 11:34

Spojené království začalo od 11.1.2021 vystavovat nové průkazy zdravotního pojištění – UK Global Health Insurance Card (GHIC) a to hned ve dvou verzích. Těmito průkazy mohou britští pojištěnci prokázat svůj nárok na nezbytnou péči v celé Evropské unii. Stávající Evropské průkazy zdravotního pojištění vydané v UK ve všech podobách lze i nadále používat, dokud nevyprší jejich platnost. Průběžně budou nahrazovány novými průkazy.

Číst dál: Nové...

Aktualizováno: 20. 8. 2021 8:35

Nařízení EP a Rady

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 883/2004

Nařízení EP a Rady (EU) č. 465/2012, kterým se mění Nařízení 883/2004 a 987/2009

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1231/2010, kterým se rozšiřuje osobní rozsah nařízení 883/2004 a 987/2009 na osoby ze třetích států

Nařízení Rady (EHS) 1408/71574/72

 

Rozhodnutí Správní komise pro koordinaci sociálního zabezpečení

Rozhodnutí Správní komise č. S1 - o Evropském průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S2 - o technické specifikaci Evropského průkazu zdravotního pojištění

Rozhodnutí Správní komise č. S3 - kterým se vymezují dávky, na něž se vztahuje čl. 19 odst 1 a čl. 27 odst. 1 nařízení 883/04 (nezbytné dávky)

Rozhodnutí Správní komise č. S4 - o postupech mezinárodního přeúčtování nákladů mezi institucemi

Rozhodnutí Správní komise č. S5 - o výkladu pojmu "věcné dávky"

Rozhodnutí Správní komise č. S6 - o registraci v členském státě bydliště

Rozhodnutí Správní komise č. S7 - o přechodu mezi nařízením 1408/71 a 883/04 ve věci mezinárodního přeúčtování

Rozhodnutí Správní komise č. S8 - o nároku na protézu, velkou protetickou pomůcku nebo jinou důležitou věcnou dávku

Rozhodnutí Správní komise č. S9 - o postupech poskytování náhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. S10 - o přechodu od nařízení 1408/71 a 574/72 k nařízením 883/2004 a 987/2009 a o uplatňování postupů úhrady

Rozhodnutí Správní komise č. S11 - o postupech poskytování úhrad za účelem provádění článků 35 a 41 nařízení (ES) č. 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. A1 - o zřízení dialogu a dohodovacího řízení ve věci použitelných právních předpisů

Rozhodnutí Správní komise č. A2 - vyslaní pracovníci

Rozhodnutí Správní komise č. A3 - sčítání nepřerušovaných období

Rozhodnutí Správní komise č. H1 - o přechodu mezi nařízeními 1408/71 a 883/04

Rozhodnutí Správní komise č. H2 - o pravidlech fungování a jednání Technické komise

Rozhodnutí Správní komise č. H3 - přepočítací kurzy měn

Rozhodnutí Správní komise č. H4 - o pravidlech fungování a jednání Účetní komise (Audit Board)

Rozhodnutí Správní komise č. H5 - o spolupráci v boji proti podvodům a omylům

Rozhodnutí Správní komise č. H6 - o uplatňování určitých zásad týkajících se sčítání dob podle čl.6 nařízení 883/2004

Rozhodnutí Správní komise č. H7 - o revizi rozhodnutí č. H3 o datu, ke kterému je třeba stanovit směnné kurzy

Rozhodnutí Správní komise č. H8 - o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování údajů zřízené při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Rozhodnutí Správní komise č. H9 - o odkladu lhůt uvedených v článcích 67 a 70 nařízení 987/2009 a v rozhodnutí č. S9 v důsledku pandemie COVID-19

Rozhodnutí Správní komise č. H10 - o metodách fungování a složení technické komise pro zpracování údajů zřízené při Správní komisi pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení

Rozhodnutí Správní komise č. H11 - o odkladu lhůt uvedených v článcích 67 a 70 nařízení 987/2009 a v rozhodnutí č. S9 v důsledku pandemie COVID-19

Rozhodnutí Správní komise č. E1 - postup institucí během přechodného období

Rozhodnutí Správní komise č. E2 - o stanovení postupu řízení změn v Master Directory

Rozhodnutí Správní komise č. E3 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E4 - o přechodném období

Rozhodnutí Správní komise č. E5 - o praktických opatřeních pro přechodné období

Rozhodnutí Správní komise č. E6 - o určení, kdy je elektronická zpráva považována za právně doručenou v systému elektronické výměny informací o sociálním zabezpečení (EESSI)

Rozhodnutí Správní komise č. E7 - o praktických opatřeních týkajících se spolupráce a výměny údajů, než bude v členských státech v plné míře zavedena elektronická výměna EESSI

 

Doporučení Správní komise pro koordinaci sociálního zabezpečení

Doporučení č. S1, které se týká finančních aspektů přeshraničního dárcovství orgánů od žijících dárců

 

Ostatní dokumenty EU

Směrnice EP a Rady o uplatňování práv pacientů v přeshraniční zdravotní péči

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-173/09 v případu Elčinov

Rozsudek Soudního dvora EU č. C-345/09 v případu van Delft

 

Předpisy upravující vztah se Spojeným královstvím

Výstupová dohoda

Dohoda o obchodu a spolupráci

 

Mezinárodní smlouvy

 Smlouva se Sýrií

 Správní ujednání ke Smlouvě se Sýrií

 Smlouva s Albánií

 Správní ujednání ke Smlouvě s Albánií

Smlouva s Izraelem

 Smlouva s Japonskem

 Správní ujednání ke Smlouvě s Japonskem

Smlouva s Jugoslávií (Srbsko a Černá hora)

Správní ujednání ke Smlouvě s Jugoslávií (Srbsko a Černá Hora)

Smlouva s Makedonií

Správní ujednání ke Smlouvě s Makedonií

Text dohody mezi CMU a Makedonským fondem zdravotního pojištění o používání EHIC v Makedonii

 Smlouva s Tunisem

 Správní ujednání ke Smlouvě s Tunisem

Smlouva s Tureckem

Správní ujednání ke Smlouvě s Tureckem

 Smlouva s USA

 Správní ujednání ke Smlouvě s USA

Doplněk ke Smlouvě s USA

 

 

Aktualizováno: 4. 8. 2021 14:22

Kontaktní informace

Kompletní kontakty naleznete zde!
Kancelář zdravotního pojištění, Praha 3, Žižkov, nám. W. Churchilla 1800/2, PSČ 130 00, Tel: +420 236 033 411, IČ: 70938393
Email: info @ kancelarzp.cz ; www: http://www.kancelarzp.cz/; Datová schránka: 939ut2i